Friday, May 7, 2010

Wednesday, May 5, 2010

Sunday, April 4, 2010

Saturday, March 13, 2010

Tuesday, March 9, 2010

डिभाइडरको अवश्था

डिभाइडर, जुन बाटोको बिचमा रहेर बाटोमा सवारी साधनलाई हिडनको लागि सजिलो बानाउने गार्छ। तर यो तस्बिले के जनाउछ?