Tuesday, March 9, 2010

डिभाइडरको अवश्था

डिभाइडर, जुन बाटोको बिचमा रहेर बाटोमा सवारी साधनलाई हिडनको लागि सजिलो बानाउने गार्छ। तर यो तस्बिले के जनाउछ?

No comments:

Post a Comment